Predĺženie platnosti licencie

Podmienkou predĺženia platnosti licencie učiteľa snowboardingu je úhrada poplatku 10 € na účet SAS - 2623025473/1100. Variabilný symbol: šíslo licencie.

Pozor! NOVINKA! Od roku 2010 ste takisto povinný zaslať e-mailom aj potvrdenie snowboardovej školy o minimálne 150 odučených hodinách za posledné tri roky.

Ak si obnovujete licenciu už po uplynutí jej platnosti, ste povinný uhradiť aj sankčný poplatok +7 € - (t. j. spolu 17 €). Preukaz nie je potrebné zasielať, nakoľko bola v roku 2010 zmenená hierarchizácia stupnov (býv. triedy) kvalifikácie. Všetkým žiadatelom o predĺženie platnosti preukazu bude vystavený nový preukaz. V prípade straty alebo odcudzenia je postup rovnaký, ako pri predlžní prekazu po uplynutí doby jeho platnosti.

Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou.