Informácie pre učiteľov

Ako si predĺžit platnosť licencie učiteľa snowboardingu?

Na stránke SAS v sekcii “Registrácia” vyplníte a odošlete formulár Predĺženie licencie učiteľa snowboardingu a uhradíte čiastku 10 € na účet SAS (2623025473/1100). Ak si obnovujete licenciu už po uplynutí jej platnosti, ste povinný uhradiť aj sankčný poplatok + 7 € (t.j. spolu 17 €). Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou.

Preukaz nie je potrebné zasielať, nakoľko bola v roku 2010 zmenená hierarchizácia stupňov (býv. triedy) kvalifikácie. Všetkým žiadateľom o predlženie platnosti preukazu bude vystavený nový preukaz.

Pozor! NOVINKA! Od roku 2010 ste takisto povinný zaslať e-mailom aj potvrdenie snowboardovej školy o minimálne 150 odučených hodinách za posledné tri roky.


Ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia preukazu učiteľa snowboardingu?

V prípade straty alebo odcudzenia je postup rovnaký, ako pri predlžení preukazu po uplynutí doby jeho platnosti, t. j. musíte zaplatiť poplatok 17 € na účet SAS (2623025473/1100). Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou.


Čo v prípade, ak si nepredĺžim platnosť preukazu učiteľa snowboardingu viac ako 3 roky?

Ak si nepredlžite platnosť preukazu uciteľa snowboardingu viac ako tri roky, t. j. do uplynutia 6 rokov po absolvovaní kurzu učitelov snowboardingu, musíte absolvovať jednodňovú skúšku a uhradiť poplatok 70 €.


Ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia preukazu učiteľa snowboardingu?

V prípade straty alebo odcudzenia je postup rovnaký, ako pri predlžení preukazu po uplynutí doby jeho platnosti, t. j. musíte zaplatiť poplatok 17 € na účet SAS (2623025473/1100). Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou.