Prihláška klubu


Sídlo


Korešpondenčná adresa


Právne náležitosti


Zodpovedné osoby


Kontaktné informácie


Podmienkou registrácie klubu je riadne vyplnený a odoslaný formulár (vid formulár) a úhrada poplatku 17 € na účet SAS - 2623025473/1100. Variabilný symbol: IČO. Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou.

Klub musí mat minimálne troch členov so zaplateným členským poplatkom. Ich registrácia je možná prostredníctvom formulára "Členstvo v SAS > Prihláška člena"